Milan

Tomato, cheese, prosciutto, parma ham, gorgonzola

1