Juventus

Tomato, cheese, parma ham, paprika, mozzarella cheese

1