5. FEM BITAR

1 lax, 1 räka, 1 crabfish, 2 maki.

1