Gin & Tonic 4 cl

Gin, tonic water, citronskiva

1