Gin & Tonic 6 cl

Gin, tonic water, citronskiva

1